El zapoteco de la planicie costera, variante del zapoteco y parte de la familia lingüística del Oto-mangue, es hablado por 66,893 personas ubicadas en el estado de Oaxaca, en los municipios ...

GUI’CHI’RO’ BIA’RA RIAPA’ XQUENDA CA BINNI NABEZÁ NDAANI’ GUIDXI RO’ ZAGUITA (MEXICU)

Gui’ chi’ ro’ bia’ ni gucua’ lugui’ chi’ ro’ xti’ Guidxi ro’ lu5 xi beu febrero iza 1917
Ra bidxaa diidxa’ ne gucua’ lu DOF 27-05-2015

Diidxa’ lá Nirudo’

Diidxa’ lá’ I

Ca guenda ni napa binni guidxi ne ni Rapa laa

Ndaga 1º. Lu ca guidxi ro’ dxaga guidubi zaguita (Mexicu) guirá’ binni zapa ca guenda rudii gui’chi’ ro’ bia’ di’, ne laaca que zanda guianadxi de gaca cani ná diidxa’ di’ pa cadi laca laani gui’ni’ ni pa zá’ o pa co’.

Guirá’ ca diidxa’ bia’ ni guireendu ne gueda gacane ca guenda nazaca xti’ binni guidxi la? napani xi chinanda cani casi ná lu ca diidxa’ xti’ gui’chi’ ro’ bia’ ri’ ne napani xi chinandani casi xcaadxi diidxa’ bia’ ra bitaagú guidxi ro’ xtiidxa’.

Guirá’ xixe xaique guidxi de racatica cayunica’ dxiiña’ napa cabe xi gapacabe ca guenda nazaca xti’ binni guidxi huaxa nirudo’ napa cabe xi chinanda cabe casi ná ca diidxa’ dede guiralu, qué chu’ tu guini’ pur laaca’ ne cadi guiaana ndahui. Guidxi ro’ napa xi gapa’ guir´’a guenda nazaca xti binni guidxi ne guyubi xi donda guca’, ne cuaqui donda ique ni guniná tuuxa binni huaxa nirudio’ napani xi chinandani casi diidxa’ ca diidxa’ bia’ ca.

Guiruti’ zanda gutoo binni ndaani’ ca guidxi ro’ dxaga guidubi zaguita (Mexicu). Ca binni de xti’ guidxi ni ucua yaga xquidxi la?, casipe’ quixheñeeca’ lu layu xtinú maca bilaca’ ne zapaca’ guirá’ guenda rudii ca diidxa’ ro’ bia’ di’.

Guiruti’ zanda gudxii deche tuuxa tisi binni huala’dxi’ laa, pa zá de gadxe guidxi, ne ca pa naca gunaa naca nguiu, pa nagoola, pa nahuiini’, pa napa xiixa, pa risaaca pa co’, pa nazaaca, pa huará, pa runi xiudu’, runi xtiidxa’ o guni guintiica gacala’dxi’ pa ma bichaaganá’ o pa co’ pa ca guniná ca xquenda ca binni ni cayapa lu gui’chi’ ro’ bia’ di’.