El mixteco del oeste de la costa, autodenominado como tu’un savi, es una variante del mixteco, que a su vez es parte de la familia lingüística del Oto-mangue.

TIÑU CHA IYO CUENDA ÑUHUN ÑUCOHYO

Cha cuu cha ndicha 5 febrero cuiya 1917
Chehe cuu tuhun cha sandihi sama ta quee chi DOF 27-05- 2015

Titulo xihna cuii

Capitulo 1

Cha cuiti cha iyo chi ñivi cha cua coo vaha ñi ta ñahni cha yuhvi ñi

Artiiculo 1º. Ñivi cha iyo tichi ñuhun Ñucohyo ya iyo chi cha cua cuinu ndihi cha cuiti cha ndaa un ley ya cha cuu constitutcioon chi ndihi tiñu cha iyo inca ñuhun cha indi tahan ñuhun Ñucohya ya, tacan ni cha cua cumi tiñu chi ñi, ta yoni cua cuu tava ndaa chi a cua casi ñi chi, soco iyo chaha cua cuu, soco cuhva cha ndaa un tutu ley ya.

Ndihi tiñu cha cuu cuenda cha cuiti cha iyo chi ñivi cua cahan tiñu chi cuhva cha cahan nuun ley ya, tacan ni tiñu cha tisovaha ñuhun Ñucohyo ya chi inca ñuhun cua tindee chi chi ñivi ndihi ni chaha cuhva cha tahan chi.

Ndihi ñivi cha cuu tiñu ndaa ica cha cua cahan ñi, ta cua tayahvi ñi ta cua savaha ñi cha cua coo vaha ñivi tacan ña cua cuyuhvi ñi ta cua cuinu cha cuiti cha iyo chi ñivi cuhva cha iyo chi niniin chico ñuñivi. Ta ra cuu cumi tiñu iyo cha cua ndehe ra cuenda chi ta cua sacuaha vaha ra cuhva cha iyo tiñu ta cua cuu casi ra chi ta cua ndehe ra yoso cuhva cua savaha ra ta cua cuinu cha cuiti iyo chi ñivi cuhva cha cahan tutu ley ya.

Ñahni ndatu cua cuu ñivi musu cuatu tichi ñuhun Ñucohyo. Ñivi cha cuu musu cuati cha quee inca ñuhun ta cua queta ñi tichi ñuhun Ñucohyo, hora cha cua quihvi ñi tichi ñuhun Ñucohyo cua ndoo nuna ñi, ta cua tindee ley chi ñi.

Ñahni ndatu cha cua tava ndaa tiñu chi ñivi cuenda cha cuu ñi ñivi ñuun a cha cuenda ñuhun nu quee ñi cha ñahan a rai cuu ñi, a cuenda cuiya ñi, a tu pehe ñi, a ndahvi ñi a cuca ñi, a cuhvi ñi, a cuenda cha chinu ini ñi, a cuhva cha saxini ñi, a ñahan a rai cuni ñi, a cha ndaha ñi a ña tandaha ñi, a ndaa inca cha ndacu cha ña vaha cuni ñivi a cuni ñi casi ñi cha cuiti chi cha nuna cha iyo chi ñivi can.